top of page

Правила надання  послуг

Договір публічної оферти про надання послуг

Для фізичних осіб

Пропозиція (публічна оферта)

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від отримання послуг у ФОП Гайдая Руслана Вікторовича. У випадку  прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з усіма умовами оферти  і Вам зрозумілі всі її положення.

 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

Викладений нижче текст адресований необмеженому колу фізичних осіб,  які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України)  ФОП Гайдая Руслана Вікторовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3287301537 (надалі – «Виконавець»), що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за номером 2 334 000 0000 008796 від 14 січня 2019 року,  укласти Договір про надання спортивних послуг на визначених нижче умовах:

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

1.1. В даному Договорі та вихідних або пов’язаних з ним відносинах Сторін застосовуються терміни, що мають наступні визначення:

1.1.1. Клієнт ­– фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулась у встановленому цим договором порядку до Виконавця для отримання послуг, акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.

1.1.2. Виконавець – ФОП Гайдай Руслан Вікторович, який надає спортивні послуги.

1.1.3. Послуги – набір Послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами надання послуг, що є Додатком до даного Договору. Повний перелік Послуг, що можуть надаватись Виконавцем,  визначається відповідно до даних Прайс-листа Виконавця, що розміщений в Куточку Споживача за місцем надання Послуг та/або на Сайті Виконавця.

1.1.4. Сторони – спільне іменування, використане в Договорі для позначення Клієнта і Виконавця.

1.1.5. Сайт  Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою tvoyalab.com, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

1.1.6. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), що адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України про укладення даного Договору на визначених умовах.

1.1.7. Акцепт  – юридично значуща дія, наслідком якої є повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання послуг.

Акцепт здійснюється шляхом надання Клієнтом повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом натискання Клієнтом кнопки «Забронювати», що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.1.8. Правила надання послуг ФОП Гайдаєм Русланом Вікторовичем (надалі – Правила надання послуг) – Додаток до Договору, умови якого відповідають положенням цього Договору, який вважається укладеним між Сторонами, з моменту прийняття останнім всіх без винятку умов та положень даних Правил та даного Договору, та який є єдиним джерелом врегулювання всіх умов надання послуг, відносин між Сторонами, що виникають в процесі їх виконання та дотримання у відповідній сфері.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Даний Договір публічної оферти про надання послуг є публічним договором (надалі іменується – Договір), у розумінні ст.633 Цивільного кодексу України,  який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, і  Клієнтом, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатку до нього.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати  Клієнту Послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити дані Послуги за цінами, що вказані в Прайс-листі Виконавця, що розміщений в Куточку Споживача за місцем надання Послуг та/або на Сайті Виконавця .

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору та Правил надання послуг. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил надання послуг, є вчинення Клієнтом Акцепту шляхом натискання кнопки «Забронювати».

2.4. Перелік, умови та порядок надання Послуг визначається даним Договором та Додатком до нього.

2.5. Послуги надаються виключно після здійснення Клієнтом Акцепту даного Договору шляхом натискання кнопки «Забронювати», що підтверджує факт повного і безумовного прийняття Клієнтом Договору, всіх його умов, без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

2.6. Договір, укладений Клієнтом за допомогою Акцепту, має юридичну чинність у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами. Після здійснення Акцепту вважається, що Клієнт ознайомився і без заперечень зі свого боку згоден з умовами цієї публічної оферти.

2.7. Послуги надаються Виконавцем особисто або його уповноваженими представниками за адресами, що зазначені на Сайті Виконавця.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Клієнт має право:

3.1.1. Отримувати Послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором, та відповідно до Правил надання послуг.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.1.3. Під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) Виконавця, який володіє фаховими знаннями та навичками щодо надання Послуг.

3.1.4. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця та Послуг, що надаються за Договором.

3.1.5. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг здійснити Акцепт даного Договору шляхом натискання кнопки «Забронювати».

3.2.2. Повідомляти Виконавцю достовірну інформацію щодо персональних даних та надати документи, необхідні для ідентифікації Клієнта.

3.2.3. Надати та в подальшому повідомляти інформацію про можливі протипоказання (стан здоров’я та інше) щодо отримання Послуг.

3.2.4. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору та Правил надання послуг.

3.2.5. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором.

3.2.6. З’являтись для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Клієнта виконання умов цього Договору та Правил надання послуг.

3.3.2. Отримувати від Клієнта своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.

3.3.3. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору або призупинити його виконання  за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Клієнту або спричинити інші несприятливі для нього самого наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Клієнта та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.

3.3.4. З метою безпечного і ефективного надання Послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.

3.3.5. Перевіряти надану Клієнтом інформацію, а також виконання Клієнтом умов Договору та Правил надання послуг.

3.3.6. Відмовити Клієнту у наданні Послуг за Договором у випадку виявлення порушення Клієнтом умов цього Договору та/або Правил надання послуг.

3.3.7. Призупинити надання Послуг Клієнту на період перевірки виконання Клієнтом умов Договору та Правил надання послуг в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Клієнтом та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору та Правил надання послуг.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Клієнту можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору та Правил надання послуг.

3.4.3. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання Послуг.

3.4.4. Доводити до відома Клієнта інформацію про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи Виконавця шляхом розміщення такої інформації в Куточку Споживача та/або на Сайті Виконавця .

3.4.5 . В разі порушення Клієнтом Правил надання послуг та/або умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

3.4.6. Приймати до розгляду письмові пропозиції Клієнта щодо покращення та якості надання Послуг.

3.5. Перелік прав і обов’язків Сторін, визначений даним розділом Договору, не є вичерпним. Сторони мають і інші права та обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

4.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором визначається згідно Прайс-листа Виконавця, що розміщений в куточку споживача за місцем надання Послуг та/або на Сайті Виконавця.

4.2. Надання Послуг здійснюється після їх оплати в розмірі 100 % від вартості згідно Прайс-листа Виконавця. За узгодженням Сторін можлива повна або часткова передоплата замовлених послуг.

4.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору. Виконавець не несе відповідальності у випадку, якщо недоліки наданих  Послуг викликані недотриманням усних та/або письмових вказівок Виконавця, що надавались Клієнту під час надання Послуг.

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток), завданий невиконанням/неналежним виконання умов даного Договору.

5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

5.5. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та/або компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що має бути документально підтверджено в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством, обмежується розміром вартості відповідних Послуг, оплачених Клієнтом.

5.6. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дій/бездіяльності третіх осіб (власників будівлі, в якій надаються Послуги, представників комунальних служб тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.

5.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Клієнта діями третіх осіб або діями, бездіяльністю самого Клієнта.

5.8. У разі нанесення Клієнтом матеріального збитку Виконавцю, в т.ч. шляхом псування або втрати майна Виконавця з вини Клієнта, останній зобов’язаний відшкодувати Виконавцю повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку наданому Виконавцем.

5.9. Клієнт повинен дбати про збереження своїх особистих речей під час надання Послуг. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта.

5.10.     Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості і не має наслідком повернення коштів Клієнту.

5.11. У випадку нез’явлення Клієнта для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час без попереднього повідомлення про неможливість з’явитись для отримання Послуг, що має бути надано Виконавцю не пізніше ніж за 24 години до зарезервованого часу надання Послуг,  Виконавець має право змінити умови резервування часу і надання послуг для такого Клієнта.

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 

6.1. Даний Договір є публічним та діє з моменту здійснення його Акцепту Клієнтом та діє протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів. У випадку, якщо жодна із Сторін не проінформує іншу Сторону про бажання припинити дію цього Договору не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до кінця терміну його дії, він вважається таким, дія якого подовжена (пролонгована) на кожні наступні 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів на тих самих умовах. Кількість подовжень (пролонгацій) не обмежена.

6.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

6.3. Виконавець самостійно визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим розміщенням повідомлення про це на Сайті Виконавця . У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Клієнт має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Клієнтом Договору у вказаний строк та повторне звернення до Виконавця для надання  Послуг після внесення відповідних змін до Договору свідчить про згоду Клієнта зі змінами, внесеними до Договору.

6.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Клієнта про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

6.5. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання. Договору

6.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 6.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Клієнтам, які вже здійснили Акцепт Договору та внесли оплату за Послуги, сплатили обов’язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

6.7. У випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в Реєстраційній формі Клієнта є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Клієнта про це будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

6.8. В разі порушення умов Договору з боку Клієнта, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Клієнту, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

6.9. Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем, письмово повідомивши Виконавця про розірвання Договору не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

6.10. Припинення дії даного Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, взятих на себе в період його дії.

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил надання відповідних Послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

7.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. Всі претензії в зв’язку з наданими Виконавцем послугами, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом трьох днів з дати надання таких послуг. У випадку відсутності претензій, заявлених від Клієнта на протязі даного строку, вважається, що Послуги надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. Виконавець має право відмовити Клієнту у розгляді претензій, заявлених після спливу триденного строку з моменту надання Послуг.

7.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

7.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та Правилами надання послуг, затверджених Виконавцем та оприлюднених на Сайті Виконавця.

8.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи Додатку до нього недійсними, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

8.3. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.

8.4. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації в Куточку Споживача, що знаходиться за місцем надання Послуг та/або на Сайті Виконавця.

8.5. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Клієнтів. Прийняття умов цього Договору  (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Клієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Клієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози і тому подібне.

8.6. Додаток до Договору є невід’ємною частиною цього Договору та є обов’язковим для виконання та дотримання Сторонами.

8.7. З метою забезпечення безпеки за місцем надання послуг може здійснюватися відеофіксація. Клієнт надає свою безумовну згоду на проведення відеофіксації приміщень за його присутності.

8.8. Вчиняючи Акцепт Договору Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а) Клієнт ознайомлений  та свідомо погоджується  дотримуватись всіх умов Договору та Правил надання послуг;

б) Клієнт ознайомлений  з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує;

в) стан здоров’я Клієнта дозволяє йому отримувати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має  протипоказань щодо отримання послуг за даним Договором;

г) Клієнт надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.

8.9. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім’я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім’я, по-батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер). Виконавець отримує персональні дані Клієнта з відкритих джерел, а також безпосередньо від Клієнта в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім’я Виконавця, а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.

8.10.Клієнт дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця (в тому числі в електронні бази даних), а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: забезпечення реалізації адміністративно-правових (у тому числі відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері охорони здоров’я; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, а саме: з метою інформування Клієнтів про Послуги,  час відвідання та інформування про рекламні пропозиції Виконавця, а також для перевірки стану здоров’я Клієнта у випадку, якщо це необхідно для надання Послуг. Володільцем бази персональних даних є Виконавець.  Дані зберігаються Виконавцем на протязі всього строку дії Договору. Клієнт має право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом подання письмової заяви Виконавцю.

8.11. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта у тому числі, але не виключно, для цілей повідомлення Клієнта про послуги, час відвідання та рекламні пропозиції Виконавця  засобами SMS, ММS, електронних повідомлень і т.п.

8.12. Виконавець гарантує Клієнту, що він буде надавати персональні дані Клієнта на запит третіх осіб за загальним правилом, тільки за наявності згоди Клієнта на передачу його персональних даних третім особам Виконавця. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов’язує Виконавця надавати персональні дані Клієнта без необхідності отримання попередньої згоди Клієнта на запит органів державної влади.

8.13. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами у зв’язку з внесенням до Бази персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».


РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

ФОП ГАЙДАЙ РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ

Адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський район,

місто Вишгород, вулиця Грушевського, будинок 3.

Тел. +38 (063) 2356793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакція Договору чинна від 10.10.2019 року

 

Додаток 

Правила надання послуг ФОП Гайдаєм Русланом Вікторовичем

 

Дані Правила надання послуг (далі іменовані – “Правила”) розроблені Виконавцем для належного і якісного надання послуг за Договором, є обов’язковими для виконання Сторонами  і є невід’ємною частиною Договору.

 1. Виконавець надає Послуги в межах його робочого часу згідно з графіком роботи, що розміщений в Куточку споживача за місцем надання Послуг та/або на сайті Виконавця.

 2. Послуги надаються за попереднім записом і бронюванням (резервуванням) часу для візиту до ФОП Гайдая Руслана Вікторовича. У випадку запізнення Клієнта, Виконавець має право відмовити йому у наданні послуг відповідно до призначеного часу та на свій розсуд має право запропонувати Клієнту обслуговування в альтернативний часовий проміжок, зручний для Клієнта). У випадку нез’явлення Клієнта для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час без попереднього повідомлення про неможливість з’явитись для отримання Послуг, що має бути надано Виконавцю не пізніше ніж за 24 години до зарезервованого часу надання Послуг, Виконавець має право змінити умови резервування часу і надання послуг для такого Клієнта.

 3. Допуск до отримання Послуг надається лікарем. У разі відсутності допуску відповідальність за життя та здоров’я під час та після надання Послуг покладається на Клієнта.

 4. Клієнт має перед наданням Послуг попередити Виконавця про наявність у нього хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів тощо, і утриматись від споживання послуг у випадку, якщо наявність таких захворювань несумісна з наданням Послуг.

 5. Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні Послуг, якщо зовнішній вигляд чи поведінка останнього дає підстави вважати Виконавцю, що Клієнт знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та свідомість або Клієнт своїми діями порушує Правила надання послуг. Враховуючи специфіку послуг, що надаються за Договором і їх взаємозв’язок із станом здоров’я Клієнта, Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні Послуг у випадку, якщо Клієнт має медичні протипоказання щодо окремих процедур (в т. ч. але не виключно: вагітність, наявність певного захворювання) або якщо надання послуг несумісно із дією ліків, що приймає Клієнт. Зокрема, Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні Послуг за наявності таких протипоказань: захворювання на діабет, лактацію, астму, ангіну, епілепсію, грип, ГРЗ, серцеву або ниркову недостатність, захворювань шкіри, злоякісних пухлин. Даний список можливих протипоказань не є виключним і Виконавець може відмовити Клієнту в наданні послуг і за наявності інших протипоказань, що несумісні із наданням послуг, не зазначених вище.

 6. Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні послуг у випадку ,якщо Клієнт відмовляється надати інформацію про стан свого здоров’я, що необхідна для визначення можливості виконання окремих процедур.

 7. Діти до 18 років допускаються до отримання Послуг виключно за письмовою згодою батьків та/або законних представників і за відсутності протипоказань щодо конкретного виду діагностики.

 8. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем визначається у відповідності до Прайс-листа Виконавця, що розміщений в Куточку споживача за місцем надання Послуг та/або на сайті Виконавця. Надання послуг здійснюється Виконавцем після їх оплати Клієнтом в розмірі 100% від вартості, вказаної в Прайс-листі. За узгодженням Сторін можлива передоплата повної або часткової вартості замовлених Клієнтом Послуг.

 9. Виконавець не повертає Клієнту кошти, сплачені за Послуги у випадку невідповідності результату надання Послуг очікуванням Клієнта.

 10. Всі претензії в зв’язку з наданими Виконавцем послугами, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом трьох днів з дати їх надання таких послуг. У випадку відсутності претензій заявлених від Клієнта на протязі даного строку, вважається, що Послуги надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. Виконавець має право відмовити Клієнту у розгляді претензій заявлених після спливу триденного строку з моменту надання Послуг.

 11. Виконавець відповідає за забезпечення місця надання послуг в належному санітарному стані, а також забезпечує надання послуг за допомогою справного обладнання, що забезпечує належну якість надання Послуг. Виконавець також відповідає за обробку та стерилізацію інструментів, що використовуються при наданні Послуг та заміну одноразових комплектуючих, що використовуються в процесі здійснення процедури.

 12. Невиконання усних та/або письмових рекомендацій Виконавця може суттєво впливати на результат наданих Послуг. При недотриманні рекомендацій Клієнтом Виконавець не несе відповідальність за кінцевий результат надання Послуг.

 13. Під час перебування на території, де надаються Послуги, категорично забороняється:

— самостійне перебування неповнолітніх та малолітніх дітей;

— відвідувати територію, де надаються Послуги, при наявності інфекційних, гострих респіраторних і шкірних захворювань;

— проносити будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї, вибухонебезпечні, пожежонебезпечні, токсичні і сильно запашні речовини;

— вживати спиртні напої, наркотичні засоби та їх аналоги;

— паління тютюнових виробів, а тому числі електронних;

— перебувати на території, де надаються Послуги, з будь-яким тваринами;

— поводити себе агресивно, вживати нецензурну лайку, вчиняти інші дії, що суперечать загально прийнятим морально-етичним нормам;

— проводити несанкціоновану торгівельну, рекламну, комерційну діяльність, а також здійснювати фото- та відеозйомку без відповідного письмового дозволу Виконавця.

Порушення Клієнтом норм даних Правил вважається порушенням Договору і може негативно впливати на надання Послуг та їх кінцевий результат. У разі виявлення порушення  даних Правил Клієнтом Виконавець має право відмовити останньому в наданні Послуг за Договором, а також звільняється від відповідальності за неналежний результат наданих Послуг.

 

Контакти ВИКОНАВЦЯ

 

ФОП ГАЙДАЙ РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ

Адреса: 07300, Київська обл., Вишгородський район,

місто Вишгород, вулиця Грушевського, будинок 3.

Тел. +38 (063) 2356793

Розрахунок картками Visa та Mastercard забезпечує сервіс онлайн-платежів Portmone.com. Безпека оплати підтверджена міжнародним аудитом PCI DSS.
Служба підтримки: тел. +380(44)2000902, support@portmone.com

portmone.png
bottom of page